Sök till Jönsbergska

Per Blomberg

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Webbadress:

Åtgärdsplan

Direkt när konflikten inträffar gör jag allt för att lösa den på plats, en bra början är att be om ursäkt.

Vid behov kan följande inträffa:

  • Jag kallas till samtal med mina handledare.
  • Mina handledare kontaktar mina föräldrar.
  • Jag, mina handledare och mina föräldrar träffas.
  • Jag och mina föräldrar kallas till elevvårdskonferens med mina handledare, skolans rektor och ev. kurator.

Vi erbjuder våra elever följande stöd:

  • Engagerad och kunnig personal
  • Elevsamtal, enskilt och i grupp
  • Förebyggande friskvård
  • Elevhälsovård
  • Faddersystem
  • Livskunskap som integrerats i skolans samtliga ämnen

Åtgärder som kan vidtas:

  • Åtgärda skador eller ersätta skador ekonomiskt
  • Utvisning ur lektionssal
  • Ta igen förlorad undervisningstid, kvarsittning före eller efter ordinarie skoltid.
  • Avstängning från temadagar och idrottsevenemang
  • Omfördelning av undervisningstid under temadagar, temaveckor, prao, trivselaktiviteter m.m.
  • Skriftlig varning
  • Jag kan bli polisanmäld eller anmäld till socialtjänsten

Uppföljning och betyg

Skolan genomför nationella prov i slutet av sjätte och nionde skolåret. Dessutom genomförs olika prov i olika ämnen under varje skolår, vilka sparas tillsammans med andra gjorda arbeten av eleven i elevens portfolie. Från år åtta får skolans elever skriftliga betyg enligt LGR11. För varje elev förs kunskapsprofiler i basämnena.

När en elev har antagits till skolan, kallas eleven med vårdnadshavare till skolan för ett informationssamtal om vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter eleven och dennes vårdnadshavare har. Skolans värdegrund presenteras och eleven, vårdnadshavare och skolans representant skriver kontrakt på värdegrunden. Skolan anser att det är mycket väsentligt med ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare. Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skapar de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.

En gång per termin kallas eleven med vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Under samtalet görs en individuell plan för elevens fortsatta studier och sociala utveckling. Eleven gör sina åtaganden för att nå målet/planen, vårdnadshavare gör sina åtaganden för att hjälpa eleven och skolan gör åtaganden för att eleven ska kunna lyckas. Samtligas åtaganden dokumenteras med namnunderskrifter från alla parter. Vid nästa termins utvecklingssamtal utvärderas insatserna och nya mål sätts upp. Om vårdnadshavare, elev eller skolan önskar, sker fler sammanträffanden.

Vid behov av särskilda stödåtgärder upprättas en utförlig åtgärdsplan för eleven i samverkan med skolan och hemmet.

Varje vecka meddelas vårdnadshavarna genom veckobrev eller kontaktböcker om nästkommande veckas planerade studier. Genom mejl och telefon kan en dialog ske mellan hemmet och skolan t.ex. om eleven utfört goda prestationer eller ej läst på läxor.

Två gånger per läsår hålls gemensamma föräldramöten. Vid behov kan fler än två möten per läsår hållas.

Betyg

Varje år får samliga elever ett skriftligt omdöme som talar om vad eleven behöver förbättra för att uppnå kunskapsmålen i de olika ämnena. Skolans mål för varje elev är givetvis att samtliga elever ska vara minst godkända i varje ämne när de slutar år 9. Från år 6 får samtliga elever betyg i ämnen enligt samma bestämmelser som eleverna i den offentliga grundskolan. Betygskriterierna för de nationella ämnena fastställs av Skolverk. Skolverket fastställer kunskapskraven i varje ämne. Föräldrar får även muntlig information från skolan och eleven vid utvecklingssamtal som sker en gång per termin, vid behov fler tillfällen.

Målsättning

Skolan följer läroplanen och de nationella kursplanerna i samtliga ämnen. I ämnena svenska, engelska och matematik har skolan utökat antalet timmar jämfört med den nationella timplanen. Resterande ämnen har anpassats i timplanen, skolans val, för att skapa utrymme för ämnet idrott och hälsa.

Skolan erbjuder elever inom Norrköpings kommun möjlighet att fördjupa sig såväl praktiskt som teoretisk i ämnet idrott och hälsa. Idrottsprofilen är allmän, vilket innebär mångfald av sporter t e x bollsporter, friidrott, dans, simning, redskapsgymnastik samt konditionsträning och styrketräning.

Skolan vill utveckla eleverna till att bli goda sociala medmänniskor, med god: självtillit, självförtroende, självkänsla. Människor som accepterar, respekterar, tar personligt ansvar och visar andra människor hänsyn samt solidaritet. Eleverna ges goda möjligheter till en bra studiemiljö, för att uppnå bästa möjliga studieresultat för varje individ. Skolan har mycket tydliga spelregler för hur vi beter oss mot varandra och hur vi håller ordning och reda.

Skolan vill att eleverna aktivt ska medverka i planeringen av studierna och utformningen av skolans innehåll. Den svenska demokratiska andan ska råda men givetvis kan inte alla individer få som de vill. Det är väsentligt att kunna anpassa sig efter majoriteten men alla ska ha rätt att yttra sig och få möjlighet till debatt, tills beslut är fattat.

Eleverna medverkar i skolans skötsel och drift, för att skapa förståelse, insyn, kunskap, respekt, självkänsla och vi-anda. Detta sker genom att eleverna t e x medverkar i städningen av lokalerna, medverkar i tillverkning av textilier och material till rastaktiviteter.

Rörelse och hälsa

I dagens samhälle har alltför många av oss en passiv livsstil. De flesta har varken vanorna, färdigheterna eller kunskaperna för att leva ett aktivt liv. Samhället har utvecklats från ett industri- till ett kunskapssamhälle, vilket har medfört att vi har rationaliserat bort den fysiska aktiviteten från vårt vardagsliv. Följden har blivit att ohälsan breder ut sig med en kraftig ökning av både fysisk, psykisk och social ohälsa. Trots kunskapen om detta tar vi hellre bilen istället för cykeln till jobbet och hissen istället för trapporna till andra våningen. Vi bekymrar oss dagligen över tv-kanalerna eller middagarna. Vi får inte glömma bort att människan fortfarande styrs av samma biologiska lagar som för 1000 år sedan. Våra kroppar är konstruerade för samma typ av arbete som våra förfäder utförde, arbete utan bil, hiss och telefon. Samhället utvecklas utan att våra kroppar hänger med.

Vilken är livets viktigaste fråga? Att få vara frisk och måra, svarar de allra flesta. Att förmedla kunskapen om hur människan uppnår just detta, är kanske den absolut väsentligaste uppgiften i dagens samhälle. Den bästa vägen är genom skolan, där barnen tidigt kan få kunskap om hälsa och lära sig att se den fysiska aktiviteten som en del av vardagen. Trots medvetenheten om detta minskar idrotts- och hälsoundervisningen ständigt. Dagens skolelever har vanligtvis så lite som två idrottslektioner i veckan. Skolorna har ytterliggare tillåtenhet att minska lektionstiden till ynka 50 minuter/vecka.

Vid sidan av skolverksamheten har dessutom den spontana aktiviteten hos barn näst intill försvunnit. Bara för 10 år sedan var barnen mer aktiva på sin fritid än vad de är idag. Numera ägnas många barns fritid istället till det ofantliga utbudet av t.ex. Tv och IT.

Enligt internationella rekommendationer bör barn upp till puberteten vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Intensiteten bör vara måttlig. (Physical Activity for Children: A Statement of Guidelines. Council on Physical Education for Children. National Association for Sport and Physical Education (NASPE) USA 1998.)

"Resultaten av omfattande forskningsprogram leder till slutsatsen att fysisk aktivitet förlänger livet och i hög grad skyddar mot utvecklingen av sjukdomar som högt blodtryck, hjärnblödning, åldersdiabetes, benskörhet, hjärt-kärlsjukdomar och tjocktarmscancer…" 
(Bulletin från WHO, Världshälsoorganisationen, 1996).

För att uppnå en hälsovinst krävs en regelbunden fysisk aktivitet, med måttlig eller hög intensitet, som förbrukar ca 150 kilokalorier, vilket motsvarar ca 30 minuters träning/dag. Tiden är naturligtvis beroende på aktivitetens intensitet.

Träningen kan anses som regelbunden om den utförs:

  • Varje dag med låg intensitet
  • Fem eller fler dagar/vecka med måttlig intensitet
  • Tre eller fler dagar/vecka med hög intensitet

Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.

Alarmerande hälsofakta:

Under de senaste 20 åren har läkemedelskostnaderna i Sverige ökat från 3,7 miljarder till 23 miljarder kronor. Stressen hos vuxna människor och i hela vårt samhälle har ökat. När mikrovågsugnen är inställd på tre minuter försöker vi under tiden diska och prata i telefonen på samma gång.

På vår fritid hinner vi inte med att leva ett tillräckligt aktivt liv.

Sverige är sämst i Europa på skolidrott. Skolan har dragit in på ämnet Idrott och hälsa.

Undersökningar visar att var fjärde svensk över 30 år är helt inaktiv. Skrämmande siffror visar att var fjärde 10-åring i Sverige är överviktig. Grundskolebarn spenderar i genomsnitt 2,5 timmar framför TV:n eller datorn varje dag. Trapporna i offentliga byggnader kallar vi för nödutgång. Varannan bilresa är kortare än fem km. Barn som har en kilometer lång skolväg, får skjuts till skolan. Paralleller kan dras mellan fysisk aktivitet och tandborstning. Tandhälsan har förbättrats otroligt mycket de senaste 50 åren, det är numera fullt naturligt att borsta tänderna varje morgon och kväll. Detta gör man för att motverka och förebygga karies samt för att få en fräsch andedräkt. På samma sätt måste fysisk aktivitet ses som förebyggande mot många olika sjukdomar, till exempel benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar, livstidsdiabetes samt vissa tumörsjukdomar. Dessutom är fysisk aktivitet avstressande och ökar ditt välbefinnande än mer. Om du avsätter tid till fysisk aktivitet nu, så kanske du slipper avsätta tid till sjukdom vid ett senare tillfälle. Det borde vara minst lika naturligt att avsätta 15 minuter varje morgon och kväll åt fysisk aktivitet. Då investerar man i livstid och livskvalité, inte bara i sina tänder.

Per Blomberg